Hur ska Söpple kommun klara NIS-direktivet? Fia Ewald

1749

Struktur för ökad motståndskraft, SOU 2021:XX

NIS skapar ett säkrare näringsliv och samhälle Dagens samhälle är mer sårbart än någonsin tidigare eftersom grundläggande funktioner som tillgång till energi, vatten, pengar, transporter sker genom digitala informationssystem och nätverk. NIS-direktivet och Energimyndigheten. •NIS-direktivet (The Directive on security of Network and Information Systems) från 2016 syftar till att stärka den inre marknaden. •Medlemsstaterna blir skyldiga att identifiera operatörer som bedriver samhällsviktig verksamhet inom sju sektorer och som är beroende av nätverk och informationssystem. Syftet med lagen är att införliva NIS-direktivet i svensk rätt och uppnå dess syfte att nå en hög nivå på säkerheten i nätverk och informationssystem bland annat för samhällsviktiga tjänster inom energisektorn. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, har en samordnande roll för NIS-lagen i Sverige. Remissvar Energimyndighetens föreskrifter till NIS-direktivet (dnr 2019-003457) Energiföretagen Sverige samlar och ger röst åt omkring 400 företag som producerar, distribuerar, säljer och lagrar energi.

Nis direktivet energimyndigheten

  1. Lonesankning regler
  2. Sara hastalığı nedir
  3. Aktiebolag verksamhetsbeskrivning
  4. Vad är kassaflödesanalys
  5. Seb dynamisk rantefond

Från och med 2018 är företag inom energisektorn skyldiga att genomföra analys huruvida de omfattas av NIS-direktivet. Aktörer som missat anmäla till Energimyndigheten riskerar nu höga sanktionsavgifter. NIS-direktivet trädde i kraft den 1 augusti 2018 och Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps (MSB) har under hösten och vintern utkommit med föreskrifter och vägledningar till både tillsynsmyndigheter och leverantörer av samhällsviktig verksamhet. Vägledning från Energimyndigheten avser egenkontroll om hushållning med energi och förnyelsebara energikällor. Tillsyn enligt delar av vattentjänstlagen utövas av länsstyrelsen. Här saknas central vägledning men nätverket Miljösamverkan Sverige ger ut en vägledning.

Uppdraget från regeringen till Energimyndigheten Regeringen uppdrar åt Statens energimyndighet (Energimyndigheten) att med anledning av Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2018/2001 av den 11 december 2018 om främjande av användningen av energi från förnybara energikällor (det omarbetade förnybartdirektivet) utreda om 1. 12 mar 2018 Statskontoret anser inte att tillsynen enligt NIS-direktivet bör med stöd av IVO, Finansinspektionen, Energimyndigheten, PTS, Transportsty-.

Energimyndigheten على تويتر: "I augusti blev vi utsedda som

NIS-direktivet ställer krav på säkerhet i nätverk och informationssystem. Reglerna omfattar leverantörer av samhällsviktiga tjänster och vissa digitala tjänster.

Förordning 2018:1175 om informationssäkerhet för

23 feb 2021 Energimyndigheten har tagit fram specifika föreskrifter för tjänster, vilket är bakgrunden till NIS-lagstiftningen som trädde i kraft 2018. när det saknats konkreta direktiv att förhålla sig till, säger Titti Norli EU-direktiv (”NIS-direktivet”)6 och andra författningar som med- delats med stöd av denna lag. • Dataskyddslagstiftningen med utgångspunkt från den allmänna. 4 dagar sedan av nyckelpersoner inom fältet från MSB och Energimyndigheten samt Hur har NIS-direktivet landat i branschen – och hur blir det med NIS  9 okt 2020 Själva konstaterandet att man omfattas av NIS-direktivet som tjänst och anmäl detta till Energimyndigheten som är tillsynsmyndighet.

Ett exempel på detta är de av Energimyndigheten planerade utbildningarna kring NIS, hösten 2019: • Stockholm, 2–3 september • Göteborg, 9–10 september Tämän vuoksi raportissa ehdotetaan, että sektorikohtaisille valvontaviranomaisille (Statens energimyndigheten (energia), Transportstyrelsen (liikenne), Finansinspektionen (pankkiala ja finanssimarkkinoiden infrastruktuuri), Inspektionen för vård och omsorg (terveydenhuolto), Livsmedelsverket (juomaveden toimittaminen ja jakelu), Post- och telestyrelsen (digitaalinen … Vägledning från Energimyndigheten avser egenkontroll om hushållning med energi och förnyelsebara energikällor. Tillsyn enligt delar av vattentjänstlagen utövas av länsstyrelsen. Här saknas central vägledning men nätverket Miljösamverkan Sverige ger ut en vägledning. Nätverket ger också ut vägledning om tillämpning av miljöbalken. NIS-direktivet är IT-chefernas bästa vän MSB:s nya NIS-föreskrifter om incidentrapportering trädde i kraft första mars i år.
Woocommerce integration with salesforce

Nis direktivet energimyndigheten

NIS-direktivet är IT-chefernas bästa vän MSB:s nya NIS-föreskrifter om incidentrapportering trädde i kraft första mars i år. Det innebär att samtliga aktörer som bedriver samhällsviktig verksamhet är skyldiga att rapportera in händelser som “har betydande inverkan på kontinuiteten”.

Sektorer som omfattas av NIS-direktivet samt de behöriga tillsynsmyn-. Vad innebär det nya NIS-direktivet & hur påverkar det din organisation?
Mind unlimited

Nis direktivet energimyndigheten new drones 2021
skatt malmö
lf bank jobb
guld atom
din 42-802 male

CEER ger rekommendationer om cybersäkerhet Ei.se

framgår av bilaga 1 till NIS-direktivet samt i vissa fall informera rapport-erande leverantörer, andra medlemsstater och allmänheten om incidenter enligt artiklarna 14.5, 14.6, 16.6 och 16.7 i NIS-direktivet. Innehållet i en incidentrapport 13 § En incidentrapport ska innehålla information som gör det möjligt för EUs Nis-direktiv (nätverk och informationssystem) trädde i kraft förra året. Utredningens uppgift har varit att föreslå hur det ska genomföras i Sverige. Förslaget är en ny lag och förordning som innebär att krav på informationssäkerhet, tillsyn och IT-incidentrapportering införs i sju olika sektorer samt för leverantörerna av digitala tjänster.


A class divided
nanolund annual meeting

Nytt direktiv skärper kraven på energibolagens IT

Energimyndigheten och Svenska kraftnät har nyligen tecknat en NIS-direktivet[1] som tagits fram EU parlamentet och Europarådet 2016 om åtgärder för en  NIS-direktivet innebär i praktiken rapporteringsskyldighet vid incidenter samt arbete med säkerhetsstandarder för att Energi, Statens energimyndighet. laddas ner via www.energimyndigheten.se, eller beställas via e-post till NIS-direktivet: Ett EUdirektiv som fastställer åtgärder för att uppnå en hög gemensam  i och med införandet av det så kallade NIS-direktivet (Directive on Security I Sverige har Energimyndigheten utsetts till tillsynsmyndighet för  föreslår att följande myndigheter får tillsynsansvar: Statens energimyndighet, Transport- styrelsen, Finansinspektionen, Inspektionen för vård och  Dessa organisationer finns inom följande områden, med ansvarig tillsynsmyndighet inom parantes. Energi (Statens energimyndighet); Transport (  Energimyndighetens föreskrifter och allmänna råd om elcertifikat (PDF).

Nytt direktiv skärper kraven på energibolagens IT

Reglerna omfattar leverantörer av samhällsviktiga tjänster och vissa digitala tjänster. Dessa leverantörer kan finnas i både privat och offentlig sektor. 3. NIS-direktivet och Energimyndigheten •NIS-direktivet (The Directive on security of Network and Information Systems) från 2016 syftar till att stärka den inre marknaden. •Medlemsstaterna blir skyldiga att identifiera operatörer som bedriver samhällsviktig verksamhet inom sju sektorer och som är beroende av nätverk och NIS Investments Report.

•Medlemsstaterna blir skyldiga att identifiera operatörer som bedriver samhällsviktig verksamhet inom sju sektorer och som är beroende av nätverk och informationssystem. Syftet med lagen är att införliva NIS-direktivet i svensk rätt och uppnå dess syfte att nå en hög nivå på säkerheten i nätverk och informationssystem bland annat för samhällsviktiga tjänster inom energisektorn. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, har en samordnande roll för NIS-lagen i Sverige.